Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Facebook

Wraz z rozwojem technologii coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie Internetu do świadczenia różnego rodzaju usług. Proces ten dotyczy również administracji samorządowej i rządowej. Głównym celem wdrażanych rozwiązań informatycznych jest umożliwienie mieszkańcom załatwienia spraw urzędowych bez konieczności fizycznej wizyty w danym urzędzie. Docelowo zainteresowana osoba ma mieć możliwość wypełnienia stosownego wniosku dostępnego w serwisie internetowym, podpisania go profilem zaufanym, a po załatwieniu sprawy otrzymania decyzji w formie dokumentu elektronicznego. Osiągnięciu tej wizji ma służyć projekt „Urzędy onlline”, który od października 2016 roku jest realizowany w dziewięciu gminach województwa kujawsko-pomorskiego. W skład partnerstwa wchodzą gminy Brodnica, Brzozie, Górzno, Grudziądz, Lisewo, Łasin, Ryńsk, Zbiczno oraz Płużnica, która jest liderem tego zadania.

logo

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" dostępne są na stronie internetowej

http://infostrada.mojregion.info/index.php/o-projekcie/

 

                      ue                                                                                                       

 

ryby

 

  Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"            

 

„Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie”

   Zadanie zrealizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Tytułowy projekt  został  zrealizowany  na miejscu przeznaczonym do kąpieli w Górznie na działkach numer 41 i 184/2 obręb Górzno Miasto 2.
Całkowity koszt tytułowego zadania wyniósł 691 339,69 zł netto, 850 347,82 zł brutto
Miasto i Gmina Górzno w ramach zadania zmodernizowało istniejące miejsce do kąpieli poprzez wybudowanie następujących obiektów:

   Budowa boiska do siatkówki plażowej  na kąpielisku miejskim w Górznie

   W ramach przedmiotowego zadania wybudowano boisko do piłki siatkowej plażowej na części nawodnej Jeziora Górznieńskiego, które wynosi około 178 m2 oraz na części naziemnej (brzeg w/w jeziora) o powierzchni około 93 m2. Wybudowano również pokład pomostowy z obniżona półką z bali ryflowanych grubości około 40 mm dla cumowania łodzi od strony jeziora powierzchnia około 78 m2.
Planowana wartość dofinansowania to kwota 143 000 zł
Całkowita wartość zadania wyniosła 288 723,66 zł
Przedmiotowe zadanie  zrealizowano w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach zadania został wybudowany 1 punkt zlewny ścieków przy tłoczni Górzno 1.
Przedmiotowe zadanie było realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,  Oś 3  Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Planowana wartość dofinansowania to kwota 150 927zł

Całkowita wartość zadania wyniosła 304 183,80

   W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa na terenie Sołectwa Czarny Bryńsk o długości 9 200,25 m wraz z 23 przyłączami wodociągowymi. Długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 8171,94 m.

Przedmiotowe zadanie było realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Planowana wartość dofinansowania to kwota 358 125 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła 644 484,21.

Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała pożyczkę w wysokości 270 000 zł z WFOŚIGW w Toruniu.

Dnia 8 sierpnia 2014 r. Miasto i Gmina Górzno zakończyła realizację zadania pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Górznie”. Zadanie polegało na dostawie i montażu na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym „Wisiałki” w Górznie następujących urządzeń: dwie wieże- 1 szt., małpi gaj-1 szt.,  huśtawka wagowa-1 szt., huśtawka wahadłowa – 1 szt., bujak motorek – 1 szt. W ramach przedmiotowego zadania wykonano również  162 m2 powierzchni strefy bezpieczeństwa.
Całkowita wartość zadania wyniosła 38 777,00 zł
Dofinansowanie  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów  wyniosło 25 000,00 zł.

W 2014 roku mija 10 lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie Miasto i Gmino Górzno skutecznie pozyskiwało fundusze ze środków europejskich. W tym miejscu zamieszczamy zestawienie inwestycji realizowanych w ramach wsparcia z budżetu unijnego, które były realizowane na obszarze Miasta i Gminy Górzno. Łącznie wydano kwotę 9 176 443,62 złotych, z czego aż 5 273 912,97 złotych pochodziło z budżetu Unii Europejskiej. 

ZOBACZ: Zestawienie inwestycji