Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRZNO ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego

Lp.

KW

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Pow. w (ha)

Opis nieruchomości

Termin zagospodaro-wania nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości (netto)

Wysokość opłat i termin ich wnoszenia

1.

TO1B/00051059/3

Działka nr 86/1

Górzno, obręb Górzno Miasto 1, gm. Górzno,           powiat brodnicki,               woj. kuj.-pom.

0,0156

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Górzno w/w działka znajduje się w strefie modernizacji i rehabilitacji III-3 Z, UT, z dla której ustalono następujące główne kierunki zagospodarowania terenu: -zabudowa jednorodzinna, z towarzyszącymi elementami usługowymi, będącymi integralną częścią danej struktury,

- usługi na wydzielonych geodezyjnie działkach,

- komercyjne formy wypoczynku i rekreacji,

- zieleń urządzona i ochronna,

- rezerwa terenu dla potrzeb komunikacji

Do wykonania          i uznania przez nabywcę

20.000,00 zł

Zapłata jednorazowa przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 roku  w pokoju nr 6 Urzędu Miasta i Gminy w Górznie przy ulicy Rynek 1 o godz. 1100.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

WADIUM w wysokości 10 % ceny wywoławczej - 2.000,00 zł należy wpłacić do kasy tut. Urzędu najpóźniej do 20 lipca 2018 r. do godziny 14.30 lub na konto: Bank Spółdzielczy Brodnica/ Oddział Górzno nr 89 9484 1150 2213 1300 1007 0001 tytułem, „przetarg – działka nr 86/1”. Wadium winno być uznane na rachunku najpóźniej 20 lipca 2018 r.

Do ceny zbycia działki ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg, który uchylił się od zawarcia aktu notarialnego w terminie określonym przez organizatora przetargu przepada na rzecz Miasta i Gminy Górzno.

Pełne ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Górzno przy ul. Rynek 1, na stronie internetowej www.bip.gorzno.pl oraz www.gorzno.pl Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno lub pod numerem tel.(56) 6448358 w godzinach pracy Urzędu.