Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Górzno, dn. 14.08.2014 r. Na podstawie 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza  rokowania na:

1. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczoną działką nr 539/3 o powierzchni 0,1169 ha, położoną w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, zapisaną w Księdze Wieczystej nr TO1B/00020770/7.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzno nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w bliskim sąsiedztwie terenu rekreacyjnego. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 15.498,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Podana cena objęta jest podatkiem w stawce 23%.

Wysokość zaliczki: 1550,00 zł.

Na zbycie powyższej nieruchomości przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

- I przetarg ustny nieograniczony – 30.12. 2013 roku,

- II przetarg ustny nieograniczony – 18.06.2014 roku.

Rokowania na zbycie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 22 września 2014 roku o godz. 1000  w pok. nr 6.

2. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczoną działką nr 520/4 o powierzchni 0,6684 ha, położoną w Górznie Wybudowaniu, obręb Górzno Wybudowanie, zapisaną w Księdze Wieczystej nr TO1B/00008690/2.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzno w/w działka zlokalizowana jest w strefie kształtowania i odtwarzania I-b, dla której ustalono następujące główne kierunki zagospodarowania: leśnictwo, rolnictwo, turystyka i wypoczynek. Działka porośnięta jest trawą, krzewami oraz drzewami.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 27442,20,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 20/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Wysokość zaliczki: 2800,00 zł.

Na zbycie powyższej nieruchomości przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

- I przetarg ustny nieograniczony – 30.12. 2013 roku

- II przetarg ustny nieograniczony – 18.06.2014 roku

Rokowania na zbycie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 22 września 2014 roku o godz. 1130 w pok. nr 6.

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w …..................................... – działka nr        najpóźniej do dnia 16 września 2014 roku do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie przy ul. Rynek 1

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia zgłoszenia,

3.oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty

5.kopię dowodu wpłaty zaliczki.

6.proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

Warunki rokowań:

1.Wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górznie Nr 89 9484 1150 2213 1300 1007 0001 - Bank Spółdzielczy w Brodnicy lub w kasie Urzędu. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika rokowań oraz oznaczenie nieruchomości

2.Zaliczkę należy wpłacić do dnia 16 września 2014 roku, Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto. 

3.Wpłacona zaliczka:

a) zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wyłonienia nabywcy,

b) zostanie niezwłocznie zwrócona w przypadku, jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony,

c) przepada na rzecz zbywcy w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej,

4. Koszty przeniesienia prawa własności ponosi w całości nabywca.

5. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające określone warunki. Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

8. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

9. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach oraz dodatkowe warunki rokowań wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Górzno oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu www.gorzno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Górzno oraz w prasie lokalnej. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie lub telefonicznie pod nr (56)6448358.