Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Od 28 lutego do 28 kwietnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie z ARiMR na rozpoczęcie działalności gospodarczej, można uzyskać aż 250.000 zł bezzwrotnej dotacji wypłacanej z góry.
 
opis działania oraz link do strony ARiMR 
 
 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dotacji? Zadzwoń! tel. 728829516

150 000 zł w przypadku samozatrudnienia

200.000 zł jeżeli zatrudnimy 1go pracownika,

250 000 zł jeżeli zatrudnimy 2go pracownika.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach:

  • pierwsza rata w wysokości 80% dofinansowania, wniosek o płatność składamy po otrzymaniu decyzji przyznającej i otwarciu działalności gospodarczej. Działalność należy rozpocząć w ciągu 9ciu miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków. Środki zostaną wypłacone na podstawie wniosku o płatność w terminie 90 dni od dnia jego złożenia,
  • druga rata w wysokości 20% dofinansowania, wniosek o 2gą płatność składamy nie później niż 2 lata od momentu otrzymania pierwszej płatności.

Miejsca pracy wskazane we wniosku należy utworzyć najpóźniej na moment złożenie 2giego wniosku o płatność. Następnie należy je utrzymać przez 2 lat od daty otrzymania 2giej płatności.

Działalność gospodarczą należy prowadzić łącznie 5 lat od dnia wypłacenia pierwszej płatności.

 Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup nowych:

maszyn, urządzeń, ciągników, samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, budowy, remontu, modernizacji budynków itp. w zależności od realizowanego przedsięwzięcia.  Wnioskodawca musi wykorzystać co najmniej 70% dofinansowania na inwestycję w środki trwałe, natomiast 30% może przeznaczyć na wydatki bieżące (m.in. na wynagrodzenia dla pracowników).

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca:

  • jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, przez okres 12m-cy,

Jeżeli w danym gospodarstwie mamy kilku ubezpieczonych na krusie, tzn. rolnika . małżonka rolnika, domownika – TO KAŻDA Z TYCH OSÓB MA OSOBNY LIMIT POMOCY I można złożyć kilka wniosków po maks. 250 tys. zł ;

  • nie korzystał z programu „ Młody rolnik”, „Premie dla młodych rolników”. (Osoby korzystające z programu „ułatwienie startu młodym rolnikom” mogą korzystać z dofinansowania),
  • nie korzystał z programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Pomoc może być także przyznana w przypadku inwestycji niezwiązanych

z nieruchomością, jeżeli miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się

o przyznanie pomocy znajduje się w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej- z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub

- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

O kolejności przyznanej pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, na podstawie kryteriów przedstawionych poniżej. Im więcej punktów tym bardziej realna możliwość uzyskania dofinansowania.

WAŻNE:

W tym naborze z pomocy mogą skorzystać również osoby, które nie pobierają płatności obszarowych (JPO) bądź otrzymały pomoc w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

W RAMACH ZAŁOŻONEJ DOTACJI MOŻE BYĆ  DOPISANY  DODATKOWY KOD PKD KTÓRY POZWALA NA SKORZYSTANIE Z DOTACJI NA ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH ( 500.000 ZŁ ZWROTU)

Z DOTACJI MOŻE SKORZYSTAĆ OSOBA KTÓRA MIAŁA ZAWIESZONĄ DZIAŁALNOŚĆ MINIMUM 24 MIESIĄCE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU

Z DOTACJI MOŻE SKORZYSTAĆ OSOBA KTÓRA PROWADZI DZIAŁALNOŚC NA TZW. „PODWÓJNYM KRUSIE” JAKO ROZSZEZENIE DZIAŁALNOSCI O DODATKOWY KOD PKD.

Aby skorzystać z pomocy należy uzyskać co najmniej 4 punkty.

1.            W dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat.    0-1 PKT

2.            jeżeli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych, w zakresie innowacyjności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością, albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością   0-2 PKT

3.            jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny   0-2 PKT

a) najwyższe w województwie - przyznaje się 2 punkty,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a - przyznaje się liczbę punktów, proporcjonalnie mniejszą od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, w którym jest planowana realizacja operacji;

jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:

a) więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów,

b) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 punktów,

c) co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów;

5.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem albo małżonkiem tego beneficjenta - przyznaje się 2 punkty;

6. posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie, wymienionych w § 3 ust. 5 lub posiadanie wykształcenia średniego- przyznaje się 3 punkty;