Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot.: zapewnienie opieki ratowników wodnych nad plażą miejską w Górznie


Numer sprawy: ET.7021.17.2015

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych w Górznie
ul. Kościuszki 3
87-320 Górzno
tel. 56 49 89 268

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru ratowników wodnych nad plażą miejską w Górznie.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)    Pełnienie nadzoru na plażą miejską przez 2 ratowników wodnych.
b)    Miejsce przeznaczone do kąpieli będzie chronione codziennie w okresie od 27.06.2015r. do 31.08.2015r. w godzinach 10.00 – 18.00 (łącznie; 66 dni x 8h x 2 ratowników = 1056h).
c)    Zapewnić stałą obsadę 2 ratowników wodnych, w przypadkach losowych ewentualne zastępstwa należy uzgadniać z Zamawiającym.
d)    W celu podniesienia bezpieczeństwa kąpiących się, zgodnie z zasadami ratowniczymi (zasada dwóch), mile widziana praca trzeciego ratownika, celem pomocy lub chwilowego zastąpienia ratowników w trakcie pełnienia dyżurów.
e)    Wszyscy ratownicy powinni posiadać uprawnienia minimum w stopniu Ratownika Wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem obowiązków ratownika, własny strój ratownika (tj. koszulka, spodenki i czapka w kolorze czerwonym lub pomarańczowym) oraz sprzęt do nurkowania (tj. płetwy, maska, fajka).
f)    Do podstawowych obowiązków ratowników należy zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z miejsca przeznaczonego do kąpieli i plaży w tym w szczególności:
•    stała obserwacja miejsca przeznaczonego do kąpieli i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;
•    kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się;
•    kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać;
•    wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych;
•    sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego Regulaminu Kąpieliska oraz w razie potrzeby np.: nadchodzącej burzy;
•    reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie miejsca przeznaczonego do kąpieli;
•    wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji;
•    codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem miejsca przeznaczonego do kąpieli, a w razie potrzeby – przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów z używalności;
•    oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek;
•    w razie konieczności oczyszczanie miejsca przeznaczonego do kąpieli z roślin wodnych (w tym zachowanie należytej czystości linii brzegowej miejsca do kąpieli);
•    bieżące prowadzenie Dziennika Pracy;
•    utrzymywanie stałej łączności z Dyżurnym Miasta (składanie meldunków o rozpoczęciu
i zakończeniu dyżuru, wypadkach i innych zagrożeniach),
•    udzielanie 1-szej pomocy przedmedycznej (w oparciu o udostępniony sprzęt 1-szej pomocy i apteczkę);
•    prowadzenie Rejestru Zdarzeń (wypadków);
•    dbanie o powierzony sprzęt ratunkowy oraz zabezpieczanie go przed ewentualnym zniszczeniem.
a)    Organizacja miejsca przeznaczonego do kąpieli, wyposażenie w wymagany sprzęt ratunkowy oraz inne urządzenia wymagane przepisami prawa zapewnia ZUK Górzno.
b)    Wyznaczenie (i likwidacja po zakończonym sezonie) granic miejsca przeznaczonego do kąpieli, stref dla umiejących i nie umiejących pływać wykonają ratownicy wodni ze sprzętu dostarczonego przez ZUK Górzno, w uzgodnieniu z Kierownikiem odpowiedzialnym za działalność kąpieliska.
1.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy niezbędne informację i dane w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 27.06.2015r. do 31.08.2015r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową lub pełnymi danymi osoby fizycznej,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, internetu lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Kościuszki 3, 87-320 Górzno do dnia 8 maja 2015r.
2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 12.05.2015r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty, fax-em lub na podany adres e-mailowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Sławomir Rynkowski pod numerem telefonu 56 49 89 268 lub 0-691 395 568 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sławomir Rynkowski
     Kierownik ZUK