Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Informuje:
31 grudnia bieżącego roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych wybranych na lata 2012-2015.
Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu  poinformował, że została ustalona liczba ławników wybieranych przez  Radę Miejską w Górznie  do Sądu Rejonowego w Brodnicy.
Rada Miejska w Górznie dokona wyboru 2  ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.
KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM


Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.    jest nieskazitelnego charakteru,
3.    ukończył 30 lat,
4.    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5.    nie przekroczył 70 lat,
6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.    posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw z przedmiotowego zakresu, szczególnie spraw rodzinnych i opiekuńczych.
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.    duchowni,
7.    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.    funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
-   prezesi właściwych sądów,
-   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
-   co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.
Uwaga ! Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej w Górznie
po 30 czerwca 2015r.,  a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1.    Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.    Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.    Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
5.    Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
6.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
7. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
 
Rada Miejska w Górznie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW
-   Karta zgłoszenia kandydata,
-    Oświadczenia,
-    Lista osób popierających kandydata na ławnika
Wzory dokumentów można  pobrać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Górzno,
 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek – piątek godz.   7:30  do  godz.15:30
- wtorek  w godz.  od 8:00 do 16:00
 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Górzno, (I  piętro) .