Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy uprzejmie przypomina, że kontynuuje realizację projektu „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (V) ” w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brodnickim. Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako bezrobotne, w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne, które pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy; osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).
Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego, byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
Aktualnie w ramach projektu nadal oferowane są następujące rodzaje wsparcia: usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy; staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy; szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dnia 8 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 19:00 odbędzie się w świetlicy w Zaborowie zebranie mieszkańców sołectwa Zaborowo.

Celem zebrania będzie dokonanie wyborów uzupełniających Sołtysa Zaborowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w okresie letnim. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

podlewanie.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy przypomina, że kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego uczestnikami mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Brodnicy jako osoby bezrobotne.

Na chwilę obecną w ramach ww. projektu oferowane są usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy, oraz bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy osobom, które przeszły etap aktywizacji społecznej