Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)) uczniowie  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie oraz gdy w rodzinie tej występują takie problemy jak : bezrobocie pozostałych członków rodziny , niepełnosprawność ,ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , alkoholizm lub narkomania , także gdy rodzina jest niepełna – mogą liczyć na wsparcie materialne w formie stypendium szkolnego.

Na ten cel gmina otrzyma pieniądze w formie dotacji z budżetu państwa. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – począwszy od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia 24 roku życia/zamieszkałym na terenie gminy Górzno/. Stypendia szkolne nie przysługują studentom. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 złotych / netto/.

Co ważne , stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakupu podręczników,
3/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wydatki poniesione na pomoc rzeczową dla ucznia  będą refundowane za rachunki i faktury /nie paragony/ wystawiane od 01 lipca 2014 r. Refundacja wydatków za: podręczniki, przybory szkolne w tym plecak szkolny, buty sportowe, spodnie sportowe, bluzy sportowe, koszulki sportowe, spodenki sportowe, dresy , bilety miesięczne , czesne, abonament za internet.

Wysokość stypendium dla ucznia/słuchacza kształtować się będzie w granicach od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie. Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie , pok. Nr 2 do dnia 15 września 2014 r. Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pok. Nr 2 od 18 sierpnia 2014 r.

Ponadto informujemy, że uczniowi znajdującemu się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek losowy w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. O zasiłek losowy można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Informacji na temat stypendiów szkolnych i zasiłku losowego udziela P.Urszula Reklin w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie , pok. Nr 2 , tel . 56 6448360.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno