Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.   Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla  uczniów rozpoczynających   w roku szkolnym 2014/2015  naukę w klasach:   II, III i VI szkoły podstawowej oraz III  szkoły ponadgimnazjalnej .

O dofinansowanie  mogą ubiegać się też rodzice uczniów słabowidzących , niesłyszących,słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżęj, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkół podstawowych , gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych ( zamiast zaświadczenia o dochodach osoby te dostarczają orzeczenie z poradni o kształceniu specjalnym).

Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej  otrzymają  darmowe podręczniki, z wyjątkiem podręcznika do religii.  

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem  będą mogli ubiegać się o pomoc,  jeśli dochód w rodzinie nie przekracza  539 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o zasiłkach rodzinnych).

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać również uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz III ponadgimnazjalnej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności , długotrwałej lub ciężkiej choroby , wielodzietności, alkoholizmu, zdarzenia losowego.

Wniosek należy składać do dyrektora szkoły , do której dziecko będzie uczęszczać w tymczasowym terminie do 05.09. 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc , w którym składa się wniosek lub oświadczenie o dochodach. W przypadku rodzin ubiegających się o pomoc z kryterium pozadochodowego  do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Formularz wniosku dostępny jest w każdej szkole.

Koszty zakupu podręczników zwrócone będą po przedłożeniu dowodu zakupu  ( rachunek , faktura VAT) lub oświadczenie o zakupie książek. 

Informacji o „Wyprawce szkolnej” udziela dyrektor szkoły lub P.U.Reklin w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie (Tel.56/6448360).