Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH !

ZMIANA SPOSOBU SEGREGOWANIA ODPADÓW ORAZ  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2021 r  Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno na podstawie uchwał  Rady Miejskiej w Górznie : Nr XVI/81/2020  z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Górzno, oraz uchwały Nr XIX/95/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Górzno w związku z  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 poz.2010 t. j. ze zm.),  informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. wysokość opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn nowej stawki opłaty za opróżnienie pojemnika w zależności od jego objętości i ilości pojemników.

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. za opróżnienie pojemnika :

- 60 l – 6 zł,

- 80 l- 8 zł,

- 110/120 l- 12 zł,

- 240 l – 24 zł,

- 1100 l- 58 zł

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata za odpady komunalne zostanie podwyższona i wyniesie trzykrotność opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U 2019 .poz.2010 ze zm.)właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art.3 ust.3 ww. ustawy Gminy zobowiązane są prowadzić, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Wpisy do ewidencji dokonywane są m.in. na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Górzno o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 21 września 2020 r.