Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

fundusze loga

 

Miasto i Gmina Górzno realizuje projekt pn. „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej rynku w Górznie”.

 

Cel: Głównym celem przedsięwzięcia jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze Miasta i Gminy Górzno.

Zakres realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej rynku w Górznie” wynika ze stwierdzenia kumulacji problemów społecznych na obszarze rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno. Dla obszaru, uchwałą nr XXXII/171/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017r. przyjęto Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023. Obszar rewitalizacji wyznaczono na obszarze miasta oraz na obszarach wiejskich następujących sołectw: Miesiączkowo, Szczutowo, Szynkówko i Zaborowo. Założeniem niniejszego projektu jest podjęcie działań infrastrukturalnych na obszarze miasta Górzno, gdzie stwierdzono występowanie następujących problemów społecznych: wysoki udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych; wysoki wskaźnik korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej; większe zaawansowaniem procesu starzenia się społeczeństwa niż na obszarze całego Miasta i Gminy Górzno. Założeniem projektu jest przebudowa budynku użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie przestrzeni rynku. Na przebudowę składać się będzie wykonanie nowej klatki schodowej, modernizację układu pomieszczeń na parterze oraz poddaszu, wykonaniu nowej instalacji CO, elektrycznej oraz przeciwpożarowej.

Natomiast zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku w Górznie obejmuje:

  • Rozbiórkę istniejących ciągów pieszych wykonanych z kostki betonowej;
  • Wykonanie nowych ciągów pieszych z kostki i płyt granitowych;
  • Wykonanie elementów małej architektury: ławki, tablice informacyjne na zdjęcia.

Dzięki przyjętym w projekcie rozwiązaniom, cały obszar objęty projektem będzie umożliwiał szeroko rozumianą aktywizację społeczeństwa w różnych grupach wiekowych. Projekt spowoduje ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze miasta Górzno i obszarach powiązanych. Realizowane przedsięwzięcie realnie wpłynie na osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Prace budowlane zaplanowano od 01.03.2021 r. do 30.07.2021 r.

Wydatki ogółem: 746 200,39 zł

Dofinansowanie razem: 563 370,04 zł 

Wkład UE: 488 750,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wkład budżetu państwa: 74 620,04 zł