Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U 2019 .poz.2010 ze zm.)właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art.3 ust.3 ww. ustawy Gminy zobowiązane są prowadzić, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Wpisy do ewidencji dokonywane są m.in. na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Górzno o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 21 września 2020 r.

 

Wypełniony druk zgłoszenia można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Górzno (pokój nr 9) lub pokoju nr 7  albo listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie pokój nr 7 bądź na stronie internetowej gorzno.pl w zakładce Gospodarka Odpadami oraz u Sołtysów.

Dokonane zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stanowić będą istotną wskazówkę obrazującą zapotrzebowanie poszczególnych obszarów Gminy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy i dowodów uiszczenia opłat (art.6 ust. 5 a ww. ustawy)  korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terenie Miasta i Gminy Górzno (art.7 ust.1, pkt 2 ww. ustawy ).Osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych ,powinny niezwłocznie takową zawrzeć.

Podmioty, które nie przestrzegają obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z art. 10 ust.2 ww. ustawy –podlegają karze grzywny.

W przypadku niedopełnienia powyższego zobowiązania, zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na terenie nieruchomości nieczystościami  ciekłymi.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
(-) Tomasz Kinicki

 

Informacje (PDF)

Zgłoszenie (PDF)