Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Załącznik do Zarządzenia nr 281/2014  Burmistrza Miasta i Gminy Górzno  z dnia 13.10.2014 r. 

Projekt „Program współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwany dalej Programem, stanowi element polityki społeczno-finansowej Miasta i Gminy Górzno. Program został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określania jego reguł.

2. Użyte w niniejszym programie określenia oznaczają odpowiednio:

1) Gmina – Miasto i  Gmina Górzno;
2) Samorząd - samorząd Miasta i Gminy Górzno
3) Rada Gminy - Rada Miejska w Górznie;
4) Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Górzno;
5) Ustawa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118);
6) Organizacje pozarządowe – organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy.
7) Program – program współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

ROZDZIAŁ I

CEL GŁOWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Celem Programu współpracy jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem Górzna dla działań służących dobru wspólnemu.

2. Celami szczegółowymi Programu jest:

1) Tworzenie warunków do wzmocnienia potencjału organizacji i powstawania inicjatyw na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Górzno,
2) Wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
3) Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Górzno poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
4) Zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych.
5) Ocena współpracy, wskazanie działań usprawniających oraz wyznaczanie strategicznych kierunków współpracy na kolejne lata.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1) Pomocniczości- w myśl której Burmistrz przekazuje organizacjom pozarządowym zadania własne, udzielając dotacji na ich realizację, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron – co oznacza, że stosunki pomiędzy samorządem a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.
3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.
4) efektywności – wynikającą z faktu wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym i dążeniu wszystkich zainteresowanych do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy określonych środkach i możliwościach.
5) uczciwej konkurencji – pozwalającej na udział w konkursach wielu organizacjom pozarządowym. Kryteria oceny wniosków konkursowych są identyczne dla wszystkich podmiotów, a realizatorem zadania zostaje organizacja pozarządowa, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
6) jawności – poprzez udostępnianie organizacjom pozarządowym informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych w budżecie miasta na realizację zadań publicznych, kosztach realizacji zadań prowadzonych oraz kryteriów i sposobie oceny wniosków.

 

ROZDZIAŁ III

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

Przedmiotem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest:

1. Realizacja zadań samorządu określonych w ustawach,
2. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz zlecanie tym organizacjom realizacji zadań publicznych, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie w sferze zadań publicznych.
3. Realizacja zadań wynikających z niniejszego programu.

 

ROZDZIAŁ IV

FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi może mieć formę finansową i pozafinansową.

2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych. Zlecanie odbywać się będzie poprzez wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Współpraca finansowa odbywa się na zasadach określonych w ustawie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania oraz po zatwierdzeniu rocznego programu współpracy.

4. Współpraca pozafinansowa obejmuje:

1) wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach,
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
3) koordynowanie działań i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, projektów i inicjatyw,
4) sprawowanie patronatu przez władze gminy nad inicjatywami i projektami realizowanymi przez organizacje pozarządowe
5) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
6) pomoc merytoryczną np. przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych oraz innych istotnych dla organizacji

 

ROZDZIAŁ V

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. obejmować będzie w szczególności  zadania w następujących obszarach:

1. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej:

1) Organizacja imprez, konferencji i spotkań przeznaczonych dla mieszkańców Miasta i Gminy Górzno.
2) Realizacja zadań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz integracji międzypokoleniowej.
3) Wspieranie działalności grup integracyjno-społecznych i kulturalnych np. chórów

2.  Ochrona i promocja zdrowia

1) Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej poprzez organizację festynów, szkoleń i konferencji.
2) Prowadzenie szkoleń zdrowego żywienia i warsztatów kulinarnych promujących tradycyjną i ekologiczną żywność przede wszystkim z terenu gminy
3) Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Górzno.
4) Świadczenie porad w obszarze problemów uzależnień i przemocy domowej

3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Górzno.

1) Warunkiem przyznania środków jest opracowanie programu profilaktycznego do realizacji podczas organizacji wypoczynku.
2) Odbiorcą działań są dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych patologią

4. Upowszechnianie sportu i turystyki w Mieście i Gminie Górzno

1) Wspieranie działalności klubów sportowych i innych organizacji realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu.
2) rozwój sportu masowego dzieci i młodzieży,
3) organizacja imprez sportowych o charakterze lokalnym, wojewódzkim, krajowym
4) organizacja imprez i publikacja wydawnictw promujących walory turystyczno-krajobrazowe Miasta i Gminy Górzno;

5.Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Górzno

1) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2) Organizacja wszelkiego rodzaju kursów dla dzieci i młodzieży
3) Organizacja zajęć rekreacyjno-kulturalnych

6. Wsparcie działalności organizacji pozarządowych.

1) Pomoc w organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych
2) Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, szkolenia dla organizacji pozarządowych

 

ROZDZIAŁ VI

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2. Terminy realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w warunkach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2015 r.

 

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Za realizację Programu odpowiadają partnerzy współpracy:

1) ze strony organizacji – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy lub na rzecz jej mieszkańców,
2) ze strony samorządu:

a) Rada Gminy w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
b) Burmistrz w zakresie realizacji polityki, dysponowania środkami budżetowymi, szczegółowego określania zadań przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe, organizacji otwartych konkursów ofert i zlecania zadań.
c) Pełnomocnik w zakresie bieżącego wypełniania zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o następujące mierniki:

1) Liczba ogłoszonych konkursów ofert,
2) Liczba organizacji pozarządowych uczestnicząca w konkursach,
3) Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów ofert,
4) Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym,
5) Liczba przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,

 

ROZDZIAŁ VIII

WYSOKOSC ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych w 2015r. wynosi :

32 000 zł.

2. W uzasadnionych przypadkach wysokość środków może ulec zmianie w trakcie roku.

 

ROZDZIAŁ IX

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Realizacja programu będzie podlegała monitoringowi.

2. Wnioski i uwagi dotyczące realizacji Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Burmistrzowi Miasta i Gminy bezpośrednio lub Pełnomocnikowi Burmistrza ds. organizacji pozarządowych.

3. Z realizacji programu sporządzane będzie sprawozdanie, które Burmistrz przedstawi Radzie Gminy oraz opublikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

4. Miasto i Gmina w trakcie wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe, jak również po ich zakończeniu sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań.

5. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu, zarówno w siedzibach organizacji, jak i w miejscach realizacji zadań. Badaniu podlegać będą dokumenty, które mają znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

ROZDZIAŁ X

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI 

1. Program utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 Ustawy funkcjonującymi na terenie gminy.

2. Projekt programu był zamieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gorzno.pl, w zakładce Urząd - Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać w ciągu siedmiu dni od umieszczenia projektu na stronie internetowej www.gorzno.pl, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnej oraz podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 17.10.2014. roku w GOK Górzno o godzinie 1900. Wszelkie sugestie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Współpraca finansowa pomiędzy Miastem i Gminą Górzno a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na powierzenie wykonania lub wspierania wykonania zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd.

 

ROZDZIAŁ XI

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA

OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych będzie miało formę wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Dofinansowanie odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert przy porównywalności metod kalkulacji kosztów.

3. Burmistrz ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w danym obszarze do dnia 30 kwietnia 2015r.

4. W celu opiniowania ofert Burmistrz powołuje komisję konkursową, jako ciało doradcze. W jej skład wchodzą: przedstawiciele samorządu i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza.

5. W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi ofertę, poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach.

6. Ocena ofert złożonych w otwartym konkursie nastąpi na podstawie następujących kryteriów: wiarygodność organizacji, posiadane zasoby (ludzkie, finansowe, rzeczowe), efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania.

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

8. Zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej z organizacją umowy na realizację tego zadania.

9. Przyznanie dotacji będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku wniesienia przez organizację pozarządową nie mniej niż 5 % wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego lub rzeczowego).

10. W przypadku, gdy organizacjom przyznana zostanie dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, którego celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizacja pozarządowa w okresie realizacji zadania jest zobowiązana do zamieszczania w materiałach promocyjnych informacji „ Zadanie dofinansowano ze środków Miasta i Gminy Górzno”.