Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

W dniu 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym: szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, placówek opiekuńczych, kościołom itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W Gminie Górzno prowadzeniem postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku na zakup opału dla podmiotów wrażliwych zajmuje się Urząd Miasta i Gminy w Górznie. Wnioski o wypłatę dodatku na zakup opału dla podmiotów wrażliwych można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 1, 87-320 Górzno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrzynki Urzędu Miasta i Gminy  w Górznie (ePUAP  /5xcdp888ss)

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2022 r. 

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
 2. Instruktaż - Jak wypełnić wniosek podmioty wrażliwe
 3. Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego

Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wrażliwego – dodatek do źródeł ciepła

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miasto i Gmina Górzno z siedzibą  w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z ubieganiem się o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przez podmiot wrażliwy, który Pan/i reprezentuje. Zakres przetwarzanych przez administratora danych osobowych obejmuje dane podane we wniosku: imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub w przypadku jego braku seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1976) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.